พิธีมอบติ้งหลักสูตร ทล.บ. ไอที ปี2 และปี3

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบติ้งหลักสูตร ฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่ร่วมมอบติ้งให้นักศึกษา ได้แก่ อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล (ประธานหลักสูตรฯ) ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า (รองคณบดี) ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง (อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2) ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง (อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3) อ.ณรงฤทธิ์ ภิรมย์นก และพี่กษมา ซำอ๊วง (เลขานุการฯ)

Skip to content