ผลงาน

พัฒนาระบบ และเว็บไซต์

เว็บไซต์ บริษัท ไฮโกร๊ท เทรนนิ่งแอนด์คอนเซาท์ ติ้ง จํากัด

เว็บไซต์ บริษัท ไฮโกร๊ท เทรนนิ่งแอนด์คอนเซาท์ ติ้ง จํากัด เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านการจัดการ https://thehigrowth.com Share this…...

บทความวิชาการ และบทความวิจัย

โครงการวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยอง-จันทบรี-ตราด

โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน (Gastronomy Village Tourism) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด) บนรากฐานคุณค่าและภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”The development...

Skip to content