หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อปริญญาและสาขา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
                   ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
   จำนวนหน่วยกิต : 120 หน่วยกิต
       แผนการเรียน : 3.5 ปี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
2. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
3. นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer)
4. นักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Creator)
5. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
6. ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์(Online Business Entrepreneurs)

IT SDU { TCAS 67 }

   หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี) กับแผนการเรียน 3.5 ปี 120 หน่วยกิต ที่จะสร้างโอกาสให้คุณได้ออกสู่ตลาดแรงงานได้เร็ว ด้วยตำแหน่งงานด้านไอทียังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

ขอแสดงความยินดีกับ โอ้โหวเธอ..หวานเจี๊ยบ
จากไอทีตัวตึง กับรางวัลชนะเลิศ SDU ROV (E-sport)

หน่วยงานความร่วมมือ (MOU)

For 40 years Summit Computer Company Limited has been established in Thai computer market. At present we may say that we are one of the oldest and most operating successfully computer companies in Thailand. The company currently employs a highly capable staff approximate 140 people. We focus on Turn-Key Application development based on following technologies

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี

ตารางการให้คำปรึกษา 2/65 (Office Hours)

วัน เช้า (9.00-12.00น.) บ่าย (13.00-16.00น.)
จันทร์
อ.ณรงฤทธิ์(1)
อ.ณรงฤทธิ์(1)
อังคาร
ผศ.ดร.สุระสิทธิ์(1), ผศ.ดร.ณัฏฐา(1)
พุธ
ผศ.ดร.ณัฏฐา(1)
ผศ.ดร.ฐิติยา(1), อ.ทินกร(1)
พฤหัสบดี
ผศ.ดร.บรรพต(2)
อ.ทินกร(1), ผศ.ภูริพจน์(1)
ศุกร์
ผศ.ดร.ฐิติยา(1), ผศ.ภูริพจน์(1)
(1) ห้องหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, (2) ห้อง 1102/1 อาคาร 1, (3) ห้อง 223 อาคาร 2, (4) Home Café,

(5) ห้อง 1107 คณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคาร 1, (6) ห้องหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร11 ชั้น4, (7) ห้อง 11203 อาคาร 11

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บรรยากาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Skip to content