ประวัติสาขาไอที ม.สวนดุสิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงที่ 1 เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ชื่อ “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีนักศึกษามากมายโดยเปิดมาได้ 10 รุ่น รุ่นสุดท้ายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตนั้นคือรุ่น 59 จากนโยบายของมหาวิทยาลัย ในปี 2560 ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ถือเป็นช่วงที่ 2 คือ “หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” จนมาถึงปัจจุบันหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฯ ได้ทำการปรับปรุงใหม่ในปี 2565 ซึ่งมีรายวิชาตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ด้วยแผนการเรียน 3.5 ปี ทำให้ ณ ปัจจุบันนักศึกษารหัส 66 นั้น เป็นรุ่นที่ 18

ทำเนียบประธานหลักสูตร

12549รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง
22549-2551ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง
32551-2553ผศ.เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ
42553-2556ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
52557-2558ผศ.อัฐเดช วรรณสินธีรกร
62558-2559ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
72560-2564ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
82564-ปัจจุบันอ.ทินกร ชุณหภัทรกุล
Skip to content