กรรมการนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษารหัส 64

นายปภังกร จันทร์ศิริ

ประธานนักศึกษา

พี่เตอร์

นายภัทรพล อนันตสุข

รองประธานฯ

พี่ไบรท์

นายกฤษฎา ศรีจินดา

เลขา

พี่มอส

คณะกรรมการนักศึกษารหัส 65

น.ส.ณิชาภัทร หลิมกำเหนิด

ประธานนักศึกษา

พี่แนท

นายธวัชชัย สนธิ

รองประธาน

พี่เคน

น.ส.กัญญนันทน์ การัณยพรวิทย์

เลขานุการฯ

พี่มิ้น

นายนนทพัทธ์ พันธะไหล

เหรัญญิก

พี่อาม

น.ส.ชลภัสสรณ์ กุลชาศิริชัยโชค

กรรมการ

พี่โดนัท

นายคมฤติ แซ่ตั้ง

กรรมการ

พี่อัน

นายศรุต จอมจิตร

กรรมการ

พี่คิม

น.ส.ณิชนันทน์ อินทมนตรี

กรรมการ

พี่โบว์

นายณัฐพล จูประเสริฐ

กรรมการ

พี่บอส

คณะกรรมการนักศึกษารหัส 66

น.ส.ปริยากร หมื่นแก้ว

ประธานนักศึกษา

พี่ทักทาย

น.ส.นภาพร อามาตมนตรี

เหรัญญิก

พี่รถเบนซ์

น.ส.พุฒิพร บุญมา

กรรมการ

พี่บี

น.ส.วรรณวดี วงศ์สุทธิ

กรรมการ

พี่ชมพู่

นายธีรชานนท์ เอี่ยมอ่อน

กรรมการ

พี่บูม

นายอมรชัย นันทลาวัลย์

รองประธาน

พี่มร

น.ส.ธนิสร วสุนทรากาญจน์

กรรมการ

พี่เดล

น.ส.รวิวรรณ เสืออุดม

กรรมการ

พี่ฟ้า

น.ส.อนิตา วันนะ

กรรมการ

พี่นิต้า

นายธนสร ประทุมทอง

กรรมการ

พี่บอล

นายณัฐพงษ์ อาปะเม

เลขานุการ

พี่แบงค์

น.ส.บัญจรัตน์ ศิลาแก้ว

กรรมการ

พี่เจนนี่

น.ส.รินรดา งบไธสง

กรรมการ

พี่ครีม

น.ส.อารียา จอมศรีลา

กรรมการ

พี่ฝนปอย

นายกรวัชวิทย์ อภิภัทร์ธนกิจ

กรรมการ

พี่ยูโร

Skip to content