กรรมการนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษารหัส 64

นายปภังกร จันทร์ศิริ

ประธานนักศึกษา

พี่เตอร์

นายภัทรพล อนันตสุข

รองประธานฯ

พี่ไบรท์

นายกฤษฎา ศรีจินดา

เลขา

พี่มอส

คณะกรรมการนักศึกษารหัส 65

น.ส.ณิชาภัทร หลิมกำเหนิด

ประธานนักศึกษา

พี่แนท

นายธวัชชัย สนธิ

รองประธาน

พี่เคน

น.ส.กัญญนันทน์ การัณยพรวิทย์

เลขานุการฯ

พี่มิ้น

นายนนทพัทธ์ พันธะไหล

เหรัญญิก

พี่อาม

น.ส.ชลภัสสรณ์ กุลชาศิริชัยโชค

กรรมการ

พี่โดนัท

นายคมฤติ แซ่ตั้ง

กรรมการ

พี่อัน

นายศรุต จอมจิตร

กรรมการ

พี่คิม

น.ส.ณิชนันทน์ อินทมนตรี

กรรมการ

พี่โบว์

นายณัฐพล จูประเสริฐ

กรรมการ

พี่บอส

Skip to content