สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ ปี 2565 (12 เดือน)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ (ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ (กรรมการ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) กรรมการตรวจประเมินภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี (กรรมการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย (เลขานุการ) ซึ่งผลการตรวจประเมินของหลักสูตรฯ ผ่านการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ อยู่ในระดับดี

Skip to content