การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยอง-จันทบรี-ตราด

โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน (Gastronomy Village Tourism) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด) บนรากฐานคุณค่าและภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
The development of Gastronomy Village Tourism in less visited area of Active Beach (Rayong – Chanthaburi – Trat) based on the foundation of value and local wisdom to sustainability for driving force the foundation economy

Skip to content