ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 235,000 บาท

อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคการศึกษา (ตามจำนวนหน่วยกิตในภาคการศึกษา) ซึ่งแผนการเรียนของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา อยู่ที่ 18-22 หน่วยกิต ( 28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา) ในแต่ละภาคการศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอแบ่งชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ 3 งวด / ภาคการศึกษา โดยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อ้างอิงข้อมูล

Skip to content