อ.ทินกร เป็นวิทยากรอบรมการเป็น Webmaster

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน “Webmaster for WordPress” โดยใช้เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ฯ เป็นตัวอย่าง ซึ่งอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ประธานหลักสูตร ทลบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และ นายกษมา ซำอ๊วง เลขานุการฯ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11306 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Skip to content