อบรมการตัดต่อวิดีโอเพื่อเสริม YLO นักศึกษาปี 2

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอเพื่อเสริม YLO สำหรับนักศึกษาปีที่ 2 และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย ซึ่งนำทีมเปิดการอบรมโดย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Skip to content