ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

Skip to content