อาจารย์ทินกร ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นที่ปรึกษา

อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมพิจารณา การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทางระบบประชุมออนไลน์

Skip to content