หลักสูตรไอที ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ฯ กิจกรรมเสริมความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ฯ กิจกรรมเสริมความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 น.ส.นพรัตน์ รัชวนิช Senior QA Automation ศิษย์เก่าหลักสูตรไอที รุ่นที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานด้านการตรวจสอบ หรือทดสอบระบบ

Skip to content