Category: ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรไอที ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ฯ กิจกรรมเสริมความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ฯ กิจกรรมเสริมความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 น.ส.นพรัตน์ รัชวนิช Senior QA Automation ศิษย์เก่าหลักสูตรไอที รุ่นที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานด้านการตรวจสอบ หรือทดสอบระบบ

พิธีมอบติ้งหลักสูตร ทล.บ. ไอที ปี2 และปี3

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบติ้งหลักสูตร ฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่ร่วมมอบติ้งให้นักศึกษา ได้แก่ อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล (ประธานหลักสูตรฯ) ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า (รองคณบดี) ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง (อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2)Continue readingพิธีมอบติ้งหลักสูตร ทล.บ. ไอที ปี2 และปี3

อาจารย์ทินกร ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นที่ปรึกษา

อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมพิจารณา การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทางระบบประชุมออนไลน์

พาพี่ปี 3 ดูงาน Network System และ Data Center ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า อาจารย์ผู้สอนรายวิชาความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พานักศึกษารหัส 63 เข้าศึกษาดูงานห้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และห้อง Data Center พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษด้านความมั่นคงของปลอดภัยของระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาก นายสถิตย์ เชิดฉันท์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีมอบติ้งไอที ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 รุ่นที่ 17

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ ประธานหลักสูตร ฯ อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ผศ.ดร.สุระสิทธ์ ทรงม้า ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก และ เลขาฯ นายกษมา ซำอ๊วง ร่วมกันมอบตุ้งติ้งหลักสูตรฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสContinue readingพิธีมอบติ้งไอที ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 รุ่นที่ 17

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 6)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาประจำปี 2566 (TCAS66) ในวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

การปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/65

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ฯ กับหน่วยงานภายนอก ในภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด และ คุณธีรพจน์ จินดาเดช ที่มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 5)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาประจำปี 2566 (TCAS66) ในวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจำเดือน ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ทั้งนี้มีผู้ร่วมประชุม ประธานหลักสูตร อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง และเลขานุการหลักสูตร นายกษมา ซำอ๊วง

Skip to content