ประชุมหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่4/66

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหลักสูตรครั้งที่ 4/2566 เพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Skip to content