ประชุมหลักสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/66

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหลักสูตรครั้งที่ 5/2566 เพื่อส่งมอบนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของหลักสูตร เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา 2566 การประเมินบุคลากรประจำปี การสอบโทอิคของนักศึกษา สรุปการรับสมัครนักศึกษาในปี 2566

Skip to content