การประชุมทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคการศึกษา 2/2565

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565

Skip to content