อาจารย์ทินกร ร่วมรายการ Poll Talk Exclusive ประชุมกลุ่ม เรื่อง “คนไทยในโลกดิจิทัล”

รายการ Poll Talk Exclusive จัดประชุมกลุ่ม เรื่อง “คนไทยในโลกดิจิทัล” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดย ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้จัดการประชุม และดำเนินรายการประชุมกลุ่ม โดยมีบุคลากรภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มในครั้งนี้ด้วย Cr.PR SDU http://www.dusit.ac.th/2022/966079.html

Skip to content