Tag: สาขาไอที

ร่วมยินดีกับ นายธีรพรรดิ์ ฐิติโชติพรทวี นายปวริศร์ รุ่งวรรณรักษ์ และคณาจารย์ ที่ได้นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรพรรดิ์ ฐิติโชติพรทวี นายปวริศร์ รุ่งวรรณรักษ์ และคณาจารย์ ที่ได้นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 (SDNC 2024) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเครือข่าย

การประชุมหลักสูตรครั้งที่ 9/66 และทวนข้อสอบปลายภาค

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 9 / 2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 และทวนข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

อบรมการตัดต่อวิดีโอเพื่อเสริม YLO นักศึกษาปี 2

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอเพื่อเสริม YLO สำหรับนักศึกษาปีที่ 2 และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย ซึ่งนำทีมเปิดการอบรมโดย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

อ.ทินกร เป็นวิทยากรอบรมการเป็น Webmaster

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน “Webmaster for WordPress” โดยใช้เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ฯ เป็นตัวอย่าง ซึ่งอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ประธานหลักสูตร ทลบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และ นายกษมา ซำอ๊วง เลขานุการฯ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์Continue readingอ.ทินกร เป็นวิทยากรอบรมการเป็น Webmaster

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ ปี 2565 (12 เดือน)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ (ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ (กรรมการ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)Continue readingสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ ปี 2565 (12 เดือน)

ประชุมหลักสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/66

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหลักสูตรครั้งที่ 5/2566 เพื่อส่งมอบนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของหลักสูตร เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา 2566 การประเมินบุคลากรประจำปี การสอบโทอิคของนักศึกษา สรุปการรับสมัครนักศึกษาในปี 2566

การประชุมทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคการศึกษา 2/2565

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565

บริษัทซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Implementer และ Programmer หลายอัตรา

บริษัทซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.summitthai.com

พิธีมอบติ้งหลักสูตร ทล.บ. ไอที ปี2 และปี3

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบติ้งหลักสูตร ฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่ร่วมมอบติ้งให้นักศึกษา ได้แก่ อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล (ประธานหลักสูตรฯ) ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า (รองคณบดี) ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง (อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2)Continue readingพิธีมอบติ้งหลักสูตร ทล.บ. ไอที ปี2 และปี3

Skip to content