Tag: สาขาไอที

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 5)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาประจำปี 2566 (TCAS66) ในวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจำเดือน ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ทั้งนี้มีผู้ร่วมประชุม ประธานหลักสูตร อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง และเลขานุการหลักสูตร นายกษมา ซำอ๊วง

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทอม 1/65

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียน

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่3)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต ทยอยสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาประจำปี 2566 (TCAS66) โดยประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่1)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต ทยอยสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาประจำปี 2566 (TCAS66)

ไอที ม.สวนดุสิต ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ เช่นContinue readingไอที ม.สวนดุสิต ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด

คณาจารย์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล

คณาจารย์ เจ้าหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ 8 กันยายน 2565

การประชุมกลั่นกรองนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา 2565

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประชุมกลั่นกรองรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ซึ่งทุนแบ่งออกเป็น ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน และทุนจิตอาสา และนำส่งกรรมการระดับคณะเพื่อพิจารณาต่อไป

ปฐมนิเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน และยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของพวกเราชาวไอทีสวนดุสิต

การประชุมทบทวนแผนการสอน (มคอ.3)ประจำปีการศึกษา 1/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนเอกสารแผนการสอน (มคอ.3) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

Skip to content