การประชุมทบทวนแผนการสอน (มคอ.3)ประจำปีการศึกษา 1/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนเอกสารแผนการสอน (มคอ.3) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

Skip to content