สัมภาษณ์ผู้สมัคร TCAS65 รอบ 4 ครั้งที่ 1-2

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

Skip to content