ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต ทุกท่าน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 56-59 ได้เข้าร่วมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 จึงขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับ สิบโทสราวุฒิ ตรีโมกข์ ได้เป็นตัวแทนบัณฑิตในการนำกล่าวคำปฏิญาณ

Skip to content