การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่4)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาประจำปี 2566 (TCAS66) ในวันที่ 6 มกราคม 2566 โดยประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

Skip to content