Tag: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคการศึกษา 2/2565

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565

ประชุมหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่4/66

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหลักสูตรครั้งที่ 4/2566 เพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การสอบหัวข้อโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2565

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสอบหัวข้อโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62

Skip to content