การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับ นศ.65 ที่สมัครเรียนในรอบ 2 โควต้า

  1. เมื่อนักศึกษารายงานตัวผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจะได้ Account (Username, Password) สำหรับ Login เข้าระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
  2. นักศึกษารหัส 65 ที่สมัครในรอบที่ 1 และ 2 สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดเทอมได้ 3 รายวิชาตามแผนการเรียนของหลักสูตร โดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา มีรายวิชาดังนี้
    (1) วิชา ความเป็นสวนดุสิต รหัส 1500202
    (2) วิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล รหัส 4000115
    (3) วิชาจุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ รหัส 4000114
  3. วิธีการลงทะเบียนเรียนดังคลิปวิดีโอ

Skip to content