การประชุมหลักสูตรครั้งที่ 9/66 และทวนข้อสอบปลายภาค

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 9 / 2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 และทวนข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

Skip to content