ร่วมยินดีกับ นายธีรพรรดิ์ ฐิติโชติพรทวี นายปวริศร์ รุ่งวรรณรักษ์ และคณาจารย์ ที่ได้นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรพรรดิ์ ฐิติโชติพรทวี นายปวริศร์ รุ่งวรรณรักษ์ และคณาจารย์ ที่ได้นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 (SDNC 2024) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเครือข่าย

Skip to content