บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบที่ 2 โควต้า ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ในการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 2 โควต้า เมื่อวันที่ 5, 12, 22 เมษายน 2565 โดย อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล (ประธานหลักสูตร) และ ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Skip to content