ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายจากมหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติให้บุคลากรภายในหลักสูตรรับทราบ จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2566

Skip to content